Erasmus 2019-2021

AD-DICTED TO EDUCATION

2019-1-ES01-KA229-065445

Projekt Erasmus+ AD-Dicted to Education jest dedykowany dzieciom z klas 6.

Będzie się opierał na współpracy i wymianie doświadczeń oraz informacji pomiędzy 6 krajami partnerskimi z Europy. Projekt obejmuje dwa lata współpracy, na które składają się wizyty w szkołach partnerskich (dwie wizyty robocze dla nauczycieli oraz 4 wyjazdy nauczycieli z dziećmi), oraz praca na rzecz projektu wg kalendarza działań rozpisanego na każdy rok pracy.

Krajami partnerskimi są: Chorwacja, Grecja, Hiszpania (koordynator projektu), Rumunia, Włochy i Polska (SP9).

Projekt ma na celu kształtować krytyczne i kreatywne myślenie, edukację w zakresie wartości, edukację w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji w oparciu o treści reklam zarówno o zasięgu międzynarodowym jak i lokalnym. Chcemy poznawać europejskie dziedzictwo kulturowe, pobudzać kreatywność, promować inicjatywę i pracę w międzynarodowych zespołach studentów, wszystko poprzez wykorzystanie ICT. Również chcemy promować naukę i przeciwdziałać przedwczesnemu kończeniu nauki. Będziemy również kłaść nacisk na wielojęzyczność, która jest ważną częścią tego projektu.

  1. Chorwacja
  2. Grecja
  3. Hiszpania
  4. Rumunia
  5. Włochy
  6. Polska