Działalność Rady Rodziców

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
Jako organ niezależny i nie podlegający Dyrektorowi Szkoły wspomaga organizacyjnie i finansowo działalność szkoły.

Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na:

a) poprawę bazy materialnej szkoły,
b) pomoc socjalną dla uczniów,
c) konkursy i imprezy szkolne,
d) nagrody dla wyróżniających się uczniów w innych dziedzinach niż nauka,
e) dofinansowanie wycieczek klasowych dla uczniów tego potrzebujących, na podstawie wniosków rodziców tych uczniów lub wychowawcy klasy,
f) niektóre zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań,
g) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
h) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą,
i) wydatki związane z prowadzeniem księgowości Rady Rodziców,
j) koszty reprezentacyjne Rady Rodziców,
k) koszty biurowo-korespondencyjne związane z działalnością Rady Rodziców.

Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

a) Dyrektor Szkoły,
b) Wychowawcy klas,
c) Nauczyciele świetlicy, biblioteki,
d) Rady oddziałowe,
e) Samorząd Uczniowski,
f) Pedagog szkolny.

Wnioski mogą wpływać do Prezydium Rady Rodziców:

a) w formie papierowej,
b) w formie elektronicznej.

Decyzję o wydatkach do kwoty 200 zł podejmuje Przewodniczący.
Decyzję o wydatkach do kwoty 600 zł podejmuje Prezydium Rady Rodziców.
Decyzję o pozostałych wydatkach podejmuje Rada Rodziców, w skład której wchodzi jedna osoba z każdej Rady Oddziałowej (Trójki Klasowej).
W roku szkolnym 2023/24 w skład Rady Rodziców wchodzą: 23 osoby (23 oddziały szkolne).