Rodzice

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

INTEGRACYJNYMI NR 9 W SOPOCIE

1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania ze skrytek na książki i przybory szkolne zwanych szafkami szkolnymi określa zasady oraz organizację użytkowania ich przez uczniów.
 2. Szafki współfinansowane są z funduszu Rady Rodziców w kwocie zależnej i proporcjonalnej do wysokości wpłat danego oddziału klasowego a ustalanej osobną uchwałą Rady Rodziców podjętą w trybie przewidzianym regulaminem Rady Rodziców SP nr 9.
 3. Szafki przekazane przez Radę Rodziców szkole stanowią własność szkoły. 4. Dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy administracyjni mają prawo zwracać uczniom uwagę na nieprawidłowości związane z ich użytkowaniem.
 4. Ewidencję szafek prowadzi sekretariat szkoły.
 5. Ewidencja szafek podlega okresowemu spisowi z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Uczniowie nabywają prawo do korzystania z przydzielonej szafki na czas nauki po zapoznaniu się z regulaminem.
 6. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania i stosowania postanowień regulaminu.
 • 2.

Obowiązki szkoły

 1. Szkoła zapewnia przydział szafki, jej konserwację i naprawę.
 2. Pracownik sekretariatu przygotowuje listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek.
 3. Wychowawcy klas przekazują rodzicom uczniów klucze z numerem szafki po zapoznaniu ich z regulaminem.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni i uczniowie podpisują akceptację regulaminu.
 • 3.

Zadania i obowiązki ucznia, użytkownika szafek

 1. Szafki szkolne służą do przechowywania książek i innych materiałów edukacyjnych.
 2. Uczeń jako użytkownik ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe użytkowanie oraz zawartość.
 3. Uczeń nie ma prawa przechowywać w szafkach przedmiotów, rzeczy, które nie służą celom edukacyjnym.
 4. W szafkach nie wolno przechowywać napojów, jedzenia oraz rzeczy wartościowych. 5. Za zaginione rzeczy wartościowe szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Korzystając z szafki uczeń zobowiązany jest zachować zasady poszanowania mienia szkoły. 7. Szafek nie wolno oklejać naklejkami oraz ilustracjami z gazet, nie wolno również pisać i rysować po szafkach.
 6. Uczniowi zabrania się zamiany szafek z innymi użytkownikami.
 7. Pod koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się w niej przedmiotów.
 8. Podczas korzystania/otwierania szafki uczeń musi zachować szczególną ostrożność pamiętając o bezpieczeństwie swoim i innych.
 9. Wszystkie nieprawidłowości oraz kradzieże mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane dyrekcji szkoły.
 10. Rodzice ucznia, sprawcy uszkodzenia czy zniszczenia szafki ponoszą całkowity koszt naprawy lub zakupu nowej szafki.
 11. Na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie zobowiązani są do oddania kluczy w sekretariacie szkoły.
 12. Rodzice ucznia, który zgubił kluczyk do szafki, zobowiązani są do uiszczenia wpłaty na Radę Rodziców pokrywającej koszt dorobienia kluczyka.
 • 4.

Kontrola przestrzegania regulaminu

 1. W przypadku naruszenia regulaminu dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownik administracyjny lub pracownik obsługi ma prawo zażądać od ucznia otwarcia szafki w celu sprawdzenia jej zawartości.
 2. W razie odmowy otwarcia szafki przez ucznia, dyrekcja w obecności drugiej osoby ma prawo samodzielnie otworzyć szafkę i przejrzeć jej zawartość.
 3. Po dokonanej kontroli sporządzona notatka znajduje się u dyrektora szkoły. 4. Nieprzestrzeganie przez ucznia zasad regulaminu skutkować będzie jednomiesięcznym okresem przerwy w korzystaniu z szafki.
 4. Szafki będą podlegały okresowym kontrolom.
 5. Kontrola szafek szkolnych odbywać się będzie w ostatnim tygodniu miesiąca. 7. W okresowej kontroli szafek bierze udział: dyrekcja szkoły, nauczyciel oraz przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
 6. Protokół pokontrolny znajduje się w sekretariacie szkoły.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

AKCEPTUJĘ POSTANOWIENIA REGULAMINU KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 W SOPOCIE

KLASA ………… rok szkolny 20…../20…..

LP. nazwisko i imię podpis ucznia podpis rodzica/opiekuna prawnego nr szafki data otrzymania kluczyka data zwrotu kluczyka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30