Jesteś tutaj:

Wychowanie fizyczne 2021/2022

Wychowanie fizyczne

Nauczyciele:

 • Barbara Omieczyńska – wychowanie fizyczne, basen, wychowawstwo 8b
 • Grażyna Koniarek – wychowanie fizyczne, administrator strony internetowej szkoły
 • Barbara Książek – wychowanie fizyczne, basen, gimnastyka korekcyjna, wychowawstwo 8c
 • Bożena Kacprzyk – wychowanie fizyczne, program żeglarski, wychowawstwo
 • Jakub Piłat – wychowanie fizyczne

Plan lekcji

Poniedziałek Godzina B. Książek G. Koniarek B. Kacprzyk B. Omieczyńska
K. Piłat
1 8.00-8.45 8ab dz 8ab ch
2 8.55-9.40
3 9.50-10.35 5a
4 10.45-11.30
5 11.50 – 12.35 4c 4a
6 12.50-13.35 4c 4a g.kor.
7 13.50 – 14.35 8cd 8cd g.kor.
8 14.40 – 15.25 8cd 8cd
9 15.30 – 16.15
10 16.20 – 17.05
Wtorek
1 5b 4b
2 5b
3
4
5 5c
6 6ab 6ab g.kor.
7 6ab 6ab 8b
8 8c 8ab 8ab
9 8ab 8ab
10
Środa
1 8.00-8.45 3a 7ad 3a 7ad
2 8.55-9.45 2b 7ad 2b 7ad
3 9.50-10.35 2a 5a 2a 4b
4 10.45 – 11.30 2c 5a 2c 4b
5 12.00-12.45 3b 4c 4a 3b
6 13.15-14.00 3c 4c 4a 3c
7 14.15-15.00 7bc 7bc
8 15.05-15.50 7bc 7bc
9 15.55-16.40
10 16.45-17.30
Czwartek
1 8ab 8ab
2
3 4b
4
5 7d 5c
6 6ab 6ab
7 6ab 6ab
8 8cd 8cd
9 8cd 8cd
10
Piątek
1 5b 5c
2 5b 5c
3
4
5 5a gkor
6 7bcnż 7bcż gkor 7bcnż
7 7bcż 7bcż gkor 7bcnż
8 7adnż 7adż 7adnż
9 7adnż 7adż 7asnż
10

Plan basenów [plik do pobrania]

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej w roku szkolnym 2021/2022

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjnych o charakterze sportowym oraz zajęć szkolnego koła sportowego.
 2. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły oraz nauczyciele prowadzący zajęcia.
 3. Inne imprezy mogą się odbywać tylko po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.
 4. Zajęcia na sali odbywają się zgodnie z planem.
 5. Na sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie grupy pod opieką nauczyciela.
 6. Każda klasa, czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.
 7. Po skończonych zajęciach wykorzystywany sprzęt sportowy należy odnieść do magazynu.
 8. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 9. Ćwiczący zachowują porządek w szatni pozostawiając odzież i obuwie na wyznaczonych miejscach.

Nauczyciele wychowania fizycznego dyżurują w łączniku zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Postanowienia szczegółowe dotyczące uczniów

 1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny: obuwie sportowe na niebrudzącej podeszwie, spodenki, biała koszulka, dresy i obuwie na zmianę (okres wiosenno – jesienny).
 2. Należy dbać o to, aby strój gimnastyczny był czysty, a buty należycie wytrzepane i wyczyszczone.
 3. Uczeń jest zobowiązany mieć strój przeznaczony tylko i wyłącznie do lekcji wychowania fizycznego!!!
 4. Uczeń otrzymuje minus za brak stroju. 3 krotny brak stroju, zamieniony jest na 1. Zasada ta obowiązuje w ciągu całego roku szkolnego. Każdy następny brak stroju skutkuje kolejną 1.

Szatnia

 1. Rozbieranie się w sali gimnastycznej jest wzbronione, do tego służą szatnie.
 2. Wszelkie wartościowe przedmioty (komórki, pieniądze itp.) uczeń przekazuje nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji.
 3. Nauczyciele wraz z dyżurnymi odpowiadają za ład i porządek w szatniach i w innych pomieszczeniach przez:
 • przekazanie zapomnianych przedmiotów właścicielowi
 • zdanie szatni kolejnej grupie

4. Lekcja wychowania fizycznego rozpoczyna się i kończy równo z dzwonkiem.

Porządek lekcji:

a) dzwonek na lekcje – wejście do szatni

b) dzwonek na przerwę – wyjście wszystkich z szatni

Zachowanie się w sali gimnastycznej i w jej pomieszczeniach

Zabrania się:

1. Wchodzenia do sali bez nauczyciela.

2. Wchodzenia do sali w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami zajęć.

3. Brutalnego zachowywania się, krzyków, popychania się itp.

4. Przesuwania sprzętu po parkiecie – sprzęt należy przenosić.

Zachowanie niezgodne z poleceniami nauczyciela skutkuje oceną naganną z zachowania!!!

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2021/2022 wg A. Romanowskiej

Kryteria ocen dla sprawdzianów

6 – celujący :bezbłędnie i dynamicznie wykonane zadanie

5- bardzo dobry : bezbłędnie wykonane zadanie

4 – dobry : 1-2 błędy w wykonaniu zadania (np. niecelny strzał).

3 – dostateczny : 3-4 błędy w wykonaniu zadania

2 – dopuszczający: aktywne podejście (dwa razy) do całości sprawdzianu bez względu na wynik.

1 – odmowa wykonania zadania (bez uzasadnienia)

♦ Kryteria oceniania ucznia na lekcji wf w roku szkolnym 2021/2022 – [plik do pobrania]

Przedmiotowy system oceniania (szczegółowo)[plik do pobrania]

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy zajęcia wg programu autorskiego A. Romanowskiej „Bliższe wartościom” w klasie IV, V, VI, VII [plik do pobrania]

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SOPOCIE.
Będzie możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie tylko zwolnienia z realizacji tych zajęć w ogóle. Podstawą do zwolnienia będzie teraz opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres.

Z kolei przy ocenianiu na WF nauczyciel będzie brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Będzie brana pod uwagę także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia.

Do góry