Wszystko o piłce ręcznej …

 

 

 

 

 

 

 

 

1:1 Boisko do gry jest prostokątem o długości 40m i szerokości 20m i obejmuje dwa pola bramkowe (patrz przepis 1:4 i przepis 6) oraz pole gry. Dłuższe linie nazywa się bocznymi, a krótsze – bramkowymi (na odcinku pomiędzy słupkami bramki) i końcowymi (na odcinkach na zewnątrz bramek).
Wokół boiska powinna być strefa bezpieczeństwa o szerokości, co najmniej 1 metra wzdłuż linii bocznych i 2 metrów wzdłuż linii końcowych.
Warunki panujące na boisku nie mogą być zmienione w trakcie meczu w sposób przynoszący korzyść jednej z drużyn.
1:2 Bramki są ustawione na środku obu linii końcowych. Bramki muszą być trwale przymocowane do podłoża lub ścian za nimi. Wymiary w świetle bramki wynoszą: wysokość 2m i szerokość 3m. mini p. ręczna – 160cm. Wysokość bramki, 240cm. – szerokość.
Słupki bramki są na stałe połączone poziomą poprzeczką i muszą być ustawione tak, aby tylne krawędzie słupków pokryły się z zewnętrznymi krawędziami linii bramkowych. Słupki i poprzeczki bramki mają przekrój kwadratu o boku 8 cm i z trzech stron widocznych z boiska muszą być pomalowane w poprzeczne pasy w dwóch kontrastowych kolorach, różniących się jednocześnie w wyraźny sposób od koloru podłoża.
Bramka musi mieć siatkę umocowaną w ten sposób, aby piłka rzucona do bramki pozostawała w niej.
1:3 Wszystkie linie należą do powierzchni boiska lub pól, które określają lub wyznaczają. Szerokość linii bramkowych wynosi 8cm, natomiast pozostałych linii – 5cm.
W miejsce linii rozgraniczających poszczególne pola można zastosować oznakowanie różnymi kolorami przylegających do siebie pól.
1:4 Naprzeciwko każdej bramki znajduje się pole bramkowe (przepis 6). Pole bramkowe tworzy się przez zakreślenie od tylnych, wewnętrznych krawędzi słupków bramek dwóch łuków o promieniu 6m, każdy o długości 1/4 obwodu koła. Oba tak zakreślone łuki łączy się na wysokości bramki linią prostą o długości 3m, równoległą do linii bramkowej. Tak wyznaczona linia ogranicza pole bramkowe i nazywa się linią pola bramkowego.
1:5 Linię rzutów wolnych (linia 9-ciu metrów) wyznacza się linią przerywaną, równoległą do linii pola bramkowego, w odległości 3m od tej linii. Długość zarówno odcinków tej linii jak i przerw pomiędzy nimi wynosi 15cm.
1:6 W odległości 7 metrów od zewnętrznej krawędzi linii bramkowej, w kierunku pola gry i na wysokości środka bramki, wyznaczona jest linia rzutów karnych (linia 7-miu metrów) o długości 1m przebiegająca równolegle do linii bramkowej.
1:7 W odległości 4m od zewnętrznej krawędzi linii bramkowej, w kierunku pola gry i na wysokości środka bramki, wyznaczona jest linia o długości 15cm, równoległa do linii bramkowej, ograniczająca odległość wyjścia bramkarza w czasie obrony rzutu karnego.
1:8 Linia środkowa wyznaczona jest przez połączenie środkowych punktów linii bocznych.
1:9 Prostopadle do linii bocznej boiska, od strony stolika sędziowskiego, w odległości 4,5m od linii środkowej i po obydwu jej stronach, wyznaczone są są linie długości 15cm od wewnątrz i 15cm na zewnątrz boiska. Linie te ograniczają miejsce zmian zawodników, a odcinki linii bocznych pomiędzy nimi nazywa się liniami zmian.

CZAS GRY

2:1 Podstawowy czas gry dla drużyn męskich i żeńskich w poszczególnych kategoriach wiekowych wynosi:

16-tu lat i starszych 2x30min

od 12-tu do 16-tu lat 2x25min

od 8-miu do 12-tu lat 2x20min

Dla wszystkich grup wiekowych czas przerwy wynosi 10min.

2:2 Jeżeli w podstawowym czasie gry mecz zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, a zachodzi konieczność wyłonienia zwycięzcy, zarządzana jest dogrywka, która rozpoczyna się po upływie 5min od zakończenia podstawowego czasu gry. Czas dogrywki wynosi 2x5min, a przerwa pomiędzy jej częściami wynosi 1min.

Jeżeli wynik meczu pozostaje nierozstrzygnięty po pierwszej dogrywce, zarządzana jest ponownie dogrywka, która rozpoczyna się po upływie 5min od zakończenia poprzedniej. Czas tej dogrywki wynosi również 2x5min z przerwą 1-minutową.

Jeżeli wynik pozostaje nadal nierozstrzygnięty, zwycięzca wyłaniany jest w trybie przewidzianym w regulaminie danych zawodów.

SYGNAŁ KOŃCOWY

2:3 Czas gry rozpoczyna się gwizdkiem sędziego na wykonanie pierwszego rzutu rozpoczynającego grę, a kończy automatycznym sygnałem oficjalnego zegara boiskowego lub sygnałem gwizdka sędziego mierzącego czas. Jeżeli w stosownym czasie nie nastąpią sygnały, o których mowa wyżej, to zakończenie czasu gry sygnalizują sędziowie (17:10).

Jeże nie ma możliwości użycia oficjalnego zegara boiskowego z automatycznym sygnałem dźwiękowym, wówczas sędzia mierzący czas posługuje się zegarem stolikowym lub stoperem i kończy czas gry gwizdkiem (18:2, 2-gi akapit)

Zaleca się, aby wskazania pomiaru czasu oficjalnego zegara boiskowego były od 0 do 30min

2:4 Wszelkie naruszenia przepisów gry oraz niesportowe zachowanie mające miejsce przed bądź równocześnie z sygnałem automatycznym lub sygnałem gwizdka kończącym grę (także dogrywkę) lub I jej połowę, stwierdzone przez sędziów, muszą być wyegzekwowane, nawet, jeśli ma to nastąpić po sygnale kończącym grę. Sędziowie kończąc wówczas grę odpowiednio do sytuacji rzutem wolnym ( z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisie 13:4) lub karnym, po odczekaniu na efekt tych rzutów.

2:5 Jeżeli w trakcie wykonywania rzutu wolnego lub karnego, bądź w czasie lotu piłki po wykonaniu tych rzutów, rozlegnie się sygnał automatyczny lub sygnał gwizdka kończący grę (także dogrywkę) lub I jej połowę, należy odpowiedni rzut powtórzyć. Sędziowie muszą zaczekać na efekt tych rzutów zanim zakończą grę sygnałem gwizdka.

2:6 Przewinienia popełnione przez zawodników i osoby towarzyszące w trakcie wykonywania rzutu wolnego lub karnego w okolicznościach opisanych w przepisach 2:4-5 podlegają karą osobistym. Przewinienia te nie mogą jednakże skutkować rzutem wolnym w przeciwną stronę.

2:7 Jeżeli sędziowie stwierdzają wcześniejsze zakończenie meczu (także dogrywki) lub I jego połowy przez sędziego mierzącego czas, to ich obowiązkiem jest zatrzymanie drużyn na boisku i dogranie pozostałego czasu gry.

Grę rozpoczyna wówczas ta drużyna, która była w posiadaniu piłki w momencie wcześniejszego zakończenia gry. Jeśli w tymże momencie była przerwa w grze, to grę należy wznowić rzutem odpowiednim do sytuacji w rezultacie której powstała ta przerwa. Natomiast gdy w momencie przerwania spotkania piłka była w grze, to wznowienie gry następuje rzutem wolnym, zgodnie z przepisem 13:4a-b.

Jeżeli czas gry I połowy spotkania (dogrywki) został przedłużony, należy czas gry II połowy odpowiednio skrócić. Jeżeli czas gry II połowy został przedłużony, to sędziowie muszą zaakceptować wszystkie zdarzenia jakie zaszły w tym czasie na boisku.

ZATRZYMANIE CZASU GRY (TIME OUT)

2:8 O zatrzymaniu czasu gry i długości okresu na jaki została ona zatrzymana decydują sędziowie.

Zatrzymanie czasu gry jest obowiązkowe w następujących sytuacjach:

a) nałożenia kary wykluczenia, dyskwalifikacji lub usunięcia;
b) podyktowania rzutu karnego;
c) przyznania przerwy dla drużyny;
d) złej zmiany zawodników lub wejścia dodatkowego zawodnika na boisko;
e) gwizdka sędziego mierzącego czas lub delegata na zawodach;
f) niezbędnej konsultacji pomiędzy sędziami, zgodnie z przepisem 17:8
g) Zatrzymanie czasu gry może nastąpić także w innych przypadkach, w zależności od okoliczności.

Naruszenie przepisów w trakcie zatrzymania czasu gry powoduje takie same sankcje jak popełnione w trakcie gry (16:13, akapit 1)

2:9 Sędziowie dają sygnał sędziemu mierzącemu czas, kiedy czas gry należy zatrzymać oraz kiedy gra ma być wznowiona.

Zatrzymanie czasu gry sygnalizowane jest sędziemu mierzącemu czas przez sędziów przy użyciu trzech krótkich sygnałów dźwiękowych z jednoczesnym pokazaniem sygnału ręcznego nr 16.

Po zatrzymaniu czasu gry, jej wznowienie następuje po sygnale gwizdka sędziego (15:3b)

2:10 Każdy zespół ma prawo do wykorzystania 1-minutowej przerwy dla drużyny w każdej połowie podstawowego czasu gry. .

DRUŻYNA

4:1 Drużyna składa się z nie więcej niż 12-tu zawodników.

Na boisku może przebywać jednocześnie nie więcej niż 7-miu zawodników, z których jeden musi być bramkarzem. Zawodnik, który uczestniczy w grze jako bramkarz, może w dowolnym czasie spotkania stać się graczem w polu. Jednocześnie zawodnik występujący w polu gry może w dowolnym czasie stać się bramkarzem (patrz jednakże przepisy 4:4 i 4:7)

Drużyna musi przystąpić do gry z co najmniej 5-ma zawodnikami.

Drużyna może zostać uzupełniona do końca zawodów- łącznie z dogrywkami- do 12-tu zawodników (dla zawodów IHF i kontynentalnych obowiązują uregulowania szczególne)

Gra może toczyć się dalej , jeżeli liczba zawodników jednej z drużyn zmaleje do poniżej 5-ciu. W takiej sytuacji sędziowie decydują o ewentualnym zaniechaniu dalszego kontynuowania zawodów (17:13), o ile równocześnie straciły one sportowy charakter.

4:2 Drużyna może mieć nie więcej niż 4 osoby towarzyszące. Osoby te nie mogą być zmienione w trakcie spotkania, a jedna spośród nich musi być wyznaczona jako odpowiedzialna za drużynę i wyłącznie ona jest upoważniona do komunikowania się z sędziami. Osoba towarzysząca nie ma prawa wchodzić na boisko w trakcie gry. Naruszenie tej zasady podlega karaniu jako niesportowe zachowanie (patrz jednak przepisy 8:4, 16:1d, 16:3d, 16:6b), a gra jest wznawiana rzutem wolnym dla drużyny przeciwnej (13:1a-b).

4:3 Zawodnik lub osoba towarzysząca są uprawnieni do udziału w meczu jeśli są obecni w momencie rozpoczęcia gry i są wpisani do protokółu zawodów.

Zawodnik lub osoba towarzysząca, którzy przybędą po rozpoczęciu gry, celem uzyskania uprawnienia do udziału w meczu, muszą zgłosić swoje przybycie sędziemu mierzącemu czas / sekretarzowi i muszą być wpisani do protokółu zawodów przed ich rozpoczęciem.

Zawodnik uprawniony do gry może, zasadniczo w każdej chwili, wejść na boisko przez linii zmian własnej drużyny (patrz jednakże przepis 4:4 i 4:6)

Zawodnik, który nie jest uprawniony do gry, a wszedł na boisko, musi być zdyskwalifikowany (16:6a). Wówczas grę rozpoczyna się rzutem wolnym dla drużyny przeciwnej (13:1a-b).

ZMIANY ZAWODNIKÓW

4:4 Zawodnicy rezerwowi mogą w czasie gry wielokrotnie i w każdej chwili, bez zgłaszania sędziemu mierzącemu czas/sekretarzowi, być wprowadzani do gry, o ile zawodnicy, których zmieniają, uprzednio opuścili boisko (4:5).

Wejście zawodników na boisko i jego opuszczenie może nastąpić wyłącznie przez linię zmian własnej drużyny (4:5). Dotyczy to także zmian bramkarzy (zobacz także przepisy 4:6 i 14:10).

Przepisy o zmianach stosuje się również w czasie przerwy w grze (z wyjątkiem przerwy dla drużyny).

4:5 Zła zmiana jest karana 2-minutowym wykluczeniem winnego jej popełnienia zawodnika. Jeżeli więcej niż jeden zawodnik tej samej drużyny popełni w danej sytuacji błąd złej zmiany, wówczas karę nakłada się wyłącznie na zawodnika, który jako pierwszy naruszył przepisy o zmianie.

Gra jest wznawiana rzutem wolnym dla drużyny przeciwnej (13:1a-b).

4:6 Zawodnik, który jako dodatkowy wszedł na boisko lub który w sposób niezgodny z przepisami bierze udział w grze będąc w strefie zmian, musi być ukarany 2-minutowym wykluczeniem. Wówczas, drużyna gra w składzie zmniejszonym o jednego zawodnika przez 2min (niezależnie od tego, że dodatkowy zawodnik musi opuścić boisko).

Jeżeli zawodnik wejdzie na boisko w trakcie odbywania kary wykluczenia, to musi być na niego nałożona kolejna kara 2min wykluczenia. Ta kara rozpoczyna się natychmiast, wskutek czego drużyna musi występować na boisku w składzie zmniejszonym o kolejnego zawodnika przez okres pozostałej do odbycia pierwszej kary.

Gra w obu powyższych przypadkach wznawiana jest rzutem wolnym dla drużyny przeciwnej (13:1a-b).

WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW

4:7 Wszyscy zawodnicy z pola gry danej drużyny muszą posiadać jednakowe stroje, których kombinacja kolorów i wzorów musi wyraźnie różnić się od strojów drużyny przeciwnej. Strój zawodnika, który w danym momencie występuje jako bramkarz, musi się różnić od strojów obu drużyn i bramkarza drużyny przeciwnej (17:3).

4:8 Koszulki zawodników powinny być oznaczone numerami od 1 do 20, o wysokości co najmniej 20cm na plecach, a 10cm z przodu.

Kolor numerów musi wyraźnie odróżniać się od koloru koszulek.

Kapitan drużyny musi posiadać na ramieniu opaskę o szerokości 4cm w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki.

4:9 Zawodnicy muszą w czasie gry używać obuwie sportowe.

Niedozwolone jest posiadanie w czasie gry przedmiotów, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu zawodników. W szczególności nie można używać kasków ochronnych, masek ochronnych, bransolet, zegarków, pierścionków, łańcuszków, kolczyków, okularów bez solidnej oprawy i opaski przytrzymującej oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zawodników (17:3). Opaski na głowę są dozwolone, o ile wykonane są z miękkiego i elastycznego materiału.

Zawodnicy nie spełniający powyższych wymogów nie mogą brać udziału w grze do czasu dostosowania się do nich.

4:10 Jeżeli zawodnik krwawi, ma ślady krwi na ciele lub stroju, musi natychmiast i dobrowolnie opuścić boisko (przez strefę zmian) w celu zatrzymania krwawienia , zabezpieczenia rany i oczyszczenia śladów krwi. Zawodnikowi nie wolno powrócić do gry przed wykonaniem tych czynności.

Zawodnik, który nie wykona zaleceń sędziów w tej mierze, jest traktowany jako zachowujący się niesportowo.

4:11 Sędziowie mogą zezwolić (używając sygnałów nr 16 i 17) dwóm osobom z danej drużyny, uprawnionym do uczestnictwa w zawodach, na wejście na boisko w trakcie zatrzymania czasu gry w celu udzielenia pomocy zawodnikowi ich drużyny, który uległ kontuzji (4:2, 16:1d, 16:3d, 16:6b).

BRAMKARZ

Bramkarzowi wolno:

5:1 w czasie obrony bramki, będąc w polu bramkowym, dotykać piłki każdą częścią ciała;

5:2 poruszać się w obrębie pola bramkowego bez ograniczeń dotyczących zawodników z pola gry (przepisy 7:2-4, 7:7); nie wolno mu jednakże opóźniać wykonania rzutu od bramki (przepisy 6:5, 12:2 i 15:3b);

5:3 opuścić pole bramkowe bez piłki i brać udział w grze w polu gry; podlega on wówczas przepisom, które obowiązują pozostałych zawodników;

Pole bramkowe uważa się za opuszczone przez bramkarza z chwilą gdy jakąkolwiek częścią ciała dotknie on podłoża poza linią tego pola.

5:4 opuścić pole z piłką, o ile nie była przez niego opanowana, i zagrywać nią w polu gry;

Bramkarzowi nie wolno:

5:5 zagrażać zawodnikowi drużyny przeciwnej w czasie obrony bramki (8:2, 8:5);

5:6 opuszczać pole bramkowe z opanowaną piłką (13:1a);

5:7 po wykonaniu rzutu od bramki ponownie dotknąć piłki w polu gry dopóki nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika (13:1a);

5:8 dotykać piłkę leżącą lub toczącą się poza polem bramkowym, będąc jednocześnie w tym polu (13:1a);

5:9 wprowadzać piłkę do pola bramkowego, jeżeli toczy się ona lub leży poza tym polem (13:1a);

5:10 powracać z pola gry do pola bramkowego z piłką (13:1a);

5:11 dotykać podudziem lub stopą piłkę, która leży w polu bramkowy lub zmierza w kierunku pola gry (13:1a);

5:12 w czasie obrony rzutu karnego przekraczać ograniczającą poruszanie się bramkarza linię (linia 4m) wraz z jej przedłużeniem w obie strony, dopóki piłka nie opuści dłoni zawodnika wykonującego rzut (14:9).

Bramkarz stojący na jednej nodze na linii lub przed linią ograniczającą (linia 4m) może dowolną część ciała, nie dotykając jednakże nią podłoża, przenieść poza tę linię.

POLE BRAMKOWE

6:1 W polu bramkowym może poruszać się zasadniczo tylko bramkarz (patrz jednakże przepis 6:3). Pole bramkowe (wraz z linią pola bramkowego) uważa się za naruszone, jeżeli zawodnik z pola gry jakąkolwiek częścią ciała dotknie to pole.
6:2 Jeżeli zawodnik z pola gry naruszy pole bramkowe, to sędziowie winni podjąć następujące decyzje:
a. rzut wolny- jeżeli dokonał tego zawodnik będący w posiadaniu piłki (13:1a);
b. rzut wolny- jeżeli dokonał tego zawodnik nie będący w posiadaniu piłki, ale osiągnął z tego tytułu korzyść (13:1a-b; patrz jednakże 6:2c);
c. rzut karny- jeżeli naruszający pole bramkowe zawodnik drużyny broniącej interweniuje w sytuacji pewnej do zdobycia bramki i uniemożliwia jej uzyskanie (14:1a).
6:3 Naruszenie pola bramkowego nie jest karane jeżeli:
a. zawodnik po zagraniu piłki znajdzie się w polu bramkowym, a przeciwnik z tego powodu nie został poszkodowany;
b. zawodnik bez piłki znajdzie się w polu bramkowym i nie uzyska z tego tytułu żadnej korzyści;
c. zawodnik drużyny broniącej w czasie lub po próbie obrony znajdzie się w polu bramkowym, a przeciwnik z tego tytułu nie został poszkodowany
6:4 Piłka znajdująca się w polu bramkowym należy do bramkarza.
Dotknięcie piłki leżącej lub toczącej się w polu bramkowym, bądź trzymanej przez bramkarza znajdującego się w polu bramkowym, jest zabronione (13:1a-b). Zezwala się na granie piłką znajdującą się w  powietrzu nad polem bramkowym, jednakże nie przy wykonywaniu rzutu od bramki (12:2).
6:5 Piłka, która w czasie gry, w okolicznościach wskazanych w przepisie 12, znajdzie się w polu bramkowym, musi być wprowadzona przez bramkarza do gry rzutem od bramki.
6:6 Jeżeli w czasie obrony bramki piłka dotknie zawodnika z pola gry drużyny broniącej, a następnie opanuje tę piłkę bramkarz lub zatrzyma się ona w polu bramkowym, to wznowienie gry następuje rzutem od bramki (zgodnie z przepisem 6:5)
6:7 Jeżeli zawodnik zagra piłką do własnego pola bramkowego należy podjąć następujące decyzje:
a. uznać bramkę- jeżeli piłka przekroczy linię bramkową;
b. rzut wolny- jeżeli piłka zatrzyma się w polu bramkowym lub dotknie ją bramkarz, a uprzednio nie przekroczyła ona linii bramkowej (13:1b);
c. rzut z linii bocznej- jeżeli piłka opuściła boisko przez linię końcową (11:1)
d. gra toczy się dalej- jeżeli piłka przekroczy pole bramkowe bez dotknięcia jej przez bramkarza.
6:8 Piłka pozostaje w grze, jeżeli powróci z pola bramkowego w pole gry.

GRA PIŁKĄ

Zezwala się:

7:1 przy użyciu dłoni (otwartych lub zaciśniętych), rąk, głowy, tułowia, kolan i ud- piłkę rzucać, chwytać, zatrzymywać, pchać, uderzać i piąstkować;

7:2 trzymać piłkę, nie dłużej jednak niż 3 sek., również wtedy gdy leży ona na podłożu (13:1a);

7:3 poruszać się z trzymaną piłką najwyżej 3 kroki; krok uważa się za wykonany jeżeli:

stojący na nogach zawodnik oderwie jedną nogę od podłoża i postawi ją z powrotem na podłożu lub przesunie jedną nogę na inne miejsce;

zawodnik, dotykając jedną nogą podłoża, chwyci piłkę i następnie dotknie podłoża drugą nogą;

zawodnik, po wyskoku, dotknie podłoża tylko jedną nogą i następnie na tej nodze wykona podskok lub dotknie podłoża drugą nogą;

zawodnik, po wyskoku, dotknie podłoża równocześnie dwoma nogami, a następnie jedną nogę oderwie i postawi ją z powrotem lub przesunie jedną nogę na inne miejsce.

Jeżeli zawodnik przestawi jedną nogę w inne miejsce, to dostawienie do niej drugiej nogi nie liczy się jako następny krok.

7:4 piłkę w miejscu lub biegu:

odbić jeden raz o podłoże i ponownie chwycić w jedną lub obie dłonie;

wielokrotnie dotykać jedną dłonią odbijając (kozłować) o podłoże lub tocząc po podłożu, a następnie chwycić w jedną lub obie dłonie;

Z chwilą jednak gdy piłka po kozłowaniu lub toczeniu zostanie chwycona w jedną lub obie dłonie należy wykonać podanie lub rzut najpóźniej po 3 sek. bądź nie więcej niż 3 krokach (13:1a).

Kozłowanie lub odbijanie rozpoczyna się od momentu gdy zawodnik jakąkolwiek częścią ciała dotknie piłkę i skieruje ją ku podłożu.

Jeżeli piłka dotknie innego zawodnika, słupka lub poprzeczki zezwala się na ponowne jej kozłowanie lub odbijanie od podłoża i chwytanie.

7:5 przekładać piłkę z dłoni do dłoni;

7:6 grać piłką klęcząc, siedząc lub leżąc;

Nie wolno:

7:7 dotykać piłki więcej niż jeden raz, o ile uprzednio nie dotknęła podłoża, innego zawodnika, słupka lub poprzeczki (13:1a);

Błąd chwytu nie jest karany
Błąd chwytu ma miejsce wówczas kiedy zawodnik w czasie chwytania lub zatrzymywania piłki nie może jej opanować. Po kozłowaniu lub toczeniu piłki, co traktowane jest jako jej opanowanie, zawodnik może dotknąć piłkę tylko jeden raz.