Regulamin stołówki

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie

 • Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 • Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub korzystający z dofinansowania posiłków przez MOPS oraz innych sponsorów, po złożeniu wypełnionej Deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Koszt obiadu dla ucznia wynosi 9,00 zł, a dla nauczyciela 13,00 zł.
 • Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 13:45.
 • Opłatę za obiady należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca
 • Odpłatność za obiady uiszczana jest wyłącznie przelewem na konto bankowe szkoły: Bank Millennium S.A. nr: 46 1020 1811 0000 0502 0373 2641
 • W treści przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
 • Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 • Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos).
 • W przypadku nieobecności dziecka w szkole (np. choroba) w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej pod nr tel. 058 551 90 96 wew.34, osobiście u intendentki szkolnej lub mailem na adres: intendent@sp9.edu.pl.
 • Odliczanie następuje od następnego dnia od zgłoszenia.
 • W przypadku planowanej nieobecności w szkole całej klasy (wycieczki, zielone szkoły, obozy, zawody) wychowawca powinien zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
 • Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi .
 • Zaległości w płatnościach w terminie nie dłuższym niż 14 dni skutkują wstrzymaniem wydawania obiadów do czasu uregulowania należności.
 • Zaległość w płatnościach w terminie wynoszącym więcej niż 14 dni skutkuje skreśleniem z listy uczniów korzystających z obiadów.
 • Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić u intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
 • Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, a tornistrów przed stołówką.
 • Podczas pobytu w stołówce uczniowie zobowiązani są zachowywać się kulturalnie i cicho.
 • Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
 • W trakcie oczekiwania na posiłek obowiązuje kolejka w jednym szeregu, bez przepychania się.
 • Po spożytym posiłku należy zasunąć po sobie krzesło, a naczynia i sztućce odstawić do wyznaczonego okienka.
 • Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły zamieszczony jest aktualny jadłospis na bieżący tydzień oraz informacja o kwocie, numerze konta i terminie płatności za obiady.
 • Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r.