Jesteś tutaj:

Wychowanie fizyczne 2023/2024

Wychowanie fizyczne

Nauczyciele:

 • Barbara Omieczyńskawychowanie fizyczne, basen, gimnastka korekcyjna
 • Grażyna Koniarekwychowanie fizyczne, korekcyjna, administrator strony internetowej szkoły
 • Bożena Kacprzyk – wychowanie fizyczne, program żeglarski
 • Barbara Książek – wychowanie fizyczne , wychowawstwo
 • Jakub Piłat – wychowanie fizyczne, SKS, wychowawstwo 5c

Plan lekcji

Godzina Poniedziałek B. Omieczyńska G. Koniarek B. Kacprzyk B. Książek
K. Piłat
1. 8.00-8.45 7a
2. 8.55-9.40 7a
3. 9.50-10.35 5b dz
4. 10.45-11.30 5b dz
5. 11.45 – 12.30 6bc dz
6. 12.50-13.35 6bc dz
7. 13.50 – 14.35
8. 14.40 – 15.25
9. 15.30 – 16.15
10.16.20 – 17.05
Wtorek
1. 8.00-8.45
2. 8.55 -9.40
3. 9.50 -10.35
4. 10.45-11.30
5 11.45-12.30
6 12.50-13.35 korekcyjna
7 13.50-14.35 7bc dz
8 14.40 -15.25 7bc dz
9
10
Środa
1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3.9.50 -10.35 7a
4.10.45-11.30 7a
5.11.45-12.30 6bc
6. 12.50-13.35 6bc
7.13.50-14.35
8
9
10
Czwartek
18.00-8.45
2 8.55-9.40
39.50 -10.35
410.45-11.30
511.45-12.30
612.50-13.35 korekcyjna
713.50-14.35 7bc
8 14.40 – 14.25 7bc
9
10
Piątek
18.00-8.45
2 8.55-9.40
39.50 -10.35 5b dz
410.45-11.30 5b dz
511.45-12.30
612.50-13.35
713.50-14.35
8
9
10

Plan basenów [plik do pobrania]

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjnych o charakterze sportowym oraz zajęć szkolnego koła sportowego.
 2. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły oraz nauczyciele prowadzący zajęcia.
 3. Inne imprezy mogą się odbywać tylko po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.
 4. Zajęcia na sali odbywają się zgodnie z planem.
 5. Na sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie grupy pod opieką nauczyciela.
 6. Każda klasa, czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.
 7. Po skończonych zajęciach wykorzystywany sprzęt sportowy należy odnieść do magazynu.
 8. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 9. Ćwiczący zachowują porządek w szatni pozostawiając odzież i obuwie na wyznaczonych miejscach.

Nauczyciele wychowania fizycznego dyżurują w łączniku zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Postanowienia szczegółowe dotyczące uczniów

 1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny: obuwie sportowe na niebrudzącej podeszwie, spodenki, biała koszulka, dresy i obuwie na zmianę (dresy – okres wiosenno – jesienny).
 2. Należy dbać o to, aby strój gimnastyczny był czysty, a buty należycie wytrzepane i wyczyszczone.
 3. Uczeń jest zobowiązany mieć strój przeznaczony tylko i wyłącznie do lekcji wychowania fizycznego!!!
 4. Uczeń otrzymuje minus za brak stroju. 3 krotny brak stroju, zamieniony jest na 1. Zasada ta obowiązuje w ciągu całego roku szkolnego. Każdy następny brak stroju skutkuje kolejną 1.

Szatnia

 1. Rozbieranie się w sali gimnastycznej jest wzbronione, do tego służą szatnie.
 2. Wszelkie wartościowe przedmioty (komórki, pieniądze itp.) uczeń przekazuje nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji.
 3. Lekcja wychowania fizycznego rozpoczyna się i kończy równo z dzwonkiem.
 4. Grupy ćwiczebne mają obowiązek dbać o porządek w szatni.

Porządek lekcji:

a) dzwonek na lekcje – wejście do szatni

b) dzwonek na przerwę – wyjście wszystkich z szatni

Zachowanie się w sali gimnastycznej i w jej pomieszczeniach

Zabrania się:

1. Wchodzenia do sali bez nauczyciela.

2. Wchodzenia do sali w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami zajęć.

3. Brutalnego zachowywania się, krzyków, popychania się itp.

4. Przesuwania sprzętu po parkiecie – sprzęt należy przenosić.

Zachowanie niezgodne z poleceniami nauczyciela skutkuje oceną naganną z zachowania!!!

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2023/2024 wg A. Romanowskiej

Kryteria ocen dla sprawdzianów

6 – celujący :bezbłędnie i dynamicznie wykonane zadanie

5- bardzo dobry : bezbłędnie wykonane zadanie

4 – dobry : 1-2 błędy w wykonaniu zadania (np. niecelny strzał).

3 – dostateczny : 3-4 błędy w wykonaniu zadania

2 – dopuszczający: aktywne podejście (dwa razy) do całości sprawdzianu bez względu na wynik.

1 – odmowa wykonania zadania (bez uzasadnienia)

♦ Kryteria oceniania ucznia na lekcji wf – [plik do pobrania]

Przedmiotowy system oceniania (szczegółowo)[plik do pobrania]

♦ Prowadzimy zajęcia wg programu autorskiego A. Romanowskiej „Bliższe wartościom” w klasie IV, V, VI, VII [plik do pobrania]

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SOPOCIE.
Będzie możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie tylko zwolnienia z realizacji tych zajęć w ogóle. Podstawą do zwolnienia będzie teraz opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres.

Z kolei przy ocenianiu na WF nauczyciel będzie brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Będzie brana pod uwagę także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia.

Do góry