Przyroda

Nauczyciele:

Małgorzata Sokołowska

Lech Openchowski

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW NA PRZYRODZIE

1. Uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia przyrody.
2. Uczeń zostawia ład i porządek na swoim stanowisku pracy po zakończonej lekcji.
3. Na lekcje przyrody uczeń przynosi: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz przybory do pisania.
4. Uczeń na lekcji przyrody odpowiada, siedząc, chyba że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy itp.
5. Podczas lekcji uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy.
6. Uczeń zobowiązany jest do przygotowania się do każdej lekcji; sprawdzenie wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji może mieć formę odpowiedzi ustnej lub 5-minutowej kartkówki.
7. W razie nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na najbliższe zajęcia.
8. Wiadomości i umiejętności dotyczące materiału obejmującego 3-4 ostatnie lekcje mogą być sprawdzane w formie 10-15-minutowej kartkówki. Jej termin odnotowany będzie odpowiednio wcześniej w dzienniku lekcyjnym, uczniowie zapisują go w zeszycie przedmiotowym.
9. Po zrealizowaniu obszerniejszego działu (materiału) uczeń pisze sprawdzian wiadomości oraz umiejętności. Jego termin ustala nauczyciel razem z uczniami co najmniej tydzień wcześniej i zapisuje w dzienniku lekcyjnym, uczniowie notują go w zeszycie przedmiotowym.
10. Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien się przygotować.
11. Udział w sprawdzianie jest obowiązkowy.
12. Sprawdzian ma formę pisemną (test) lub praktyczną (np.: rozpoznawanie organizmów, posługiwanie się mikroskopem, korzystanie z mapy).
13. Jeżeli uczeń z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie napisał sprawdzianu, przystępuje do zaliczenia materiału w innym, uzgodnionym z nauczycielem terminie.
14. Jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, może zaliczyć materiał w ciągu dwóch tygodni od daty uzyskania tej oceny. Wówczas w dzienniku lekcyjnym uczeń otrzymuje obok oceny „1″ ocenę z zaliczenia.
15. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne. Uczeń może poprosić o uzasadnienie decyzji.
16. Uczeń jest oceniany systematycznie.
17. Oceny z odpowiedzi ustnej zostają wpisane do dziennika lekcyjnego oraz do zeszytu przedmiotowego ucznia.
18. Uczeń za swoją aktywność na lekcji może otrzymać ocenę lub „+”. Uzyskanie przez ucznia pięciu plusów jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.
19. Uczeń ma prawo na początku lekcji zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyn nie więcej niż trzy razy w semestrze. Nauczyciel wpisuje wówczas w dzienniku lekcyjnym „-„.
20. Powyższy punkt nie dotyczy lekcji, na których ma się odbyć wcześniej ustalony sprawdzian.
21. Uczeń jest zobowiązany do odrabiania prac domowych.
22. Praca domowa może mieć formy pisemną lub ustną – ta druga polega na ustnym powtórzeniu i utrwaleniu treści poznanych na ostatnich zajęciach.
23. Brak pracy domowej jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do zajęć.
24. Przy wystawianiu oceny semestralnej (końcoworocznej) brana jest pod uwagę praca ucznia w danym semestrze (w całym roku), jego aktywność na zajęciach.
25. Na koniec semestru (roku) uczeń nie może dodatkowo odpowiadać, by uzyskać wyższą ocenę.

Osiągnięcia ucznia klasy czwartej

Uczeń powinien:
· umiejętnie posługiwać się przyrządami stosowanymi w obserwacjach przyrodniczych (lupą, mikroskopem, lunetą itp.)
· umieć przygotować i przeprowadzić proste obserwacje i doświadczenia
· umieć sporządzić notatkę z obserwacji i doświadczenia
· znać zasady opieki nad roślinami i zwierzętami hodowanymi w pracowni, stosować te zasady w praktyce
· umieć opisywać pogodę
· umieć wskazać elementy krajobrazu najbliższego otoczenia i opisać je
· umieć wskazać przykłady prostych związków między elementami środowiska przyrodniczego
· rozpoznawać pospolite rośliny i zwierzęta środowiska słodkowodnego i lądowego w najbliższym    otoczeniu
· umieć wskazać źródła zanieczyszczeń wody i powietrza w najbliższym otoczeniu
· umieć wymienić wspólne cechy organizmów (budowa komórkowa, podstawowe czynności życiowe)
· umieć wskazać przystosowania organizmów do życia w wodzie i na lądzie
· umieć wymienić podstawowe narządy człowieka
· znać główne zasady prawidłowego odżywiania się
· znać i stosować zasady higieny osobistej i otoczenia
· umieć zachować się właściwie w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy
· znać główne cechy charakterystyczne etapów rozwojowych człowieka
· znać podstawowe zasady zapobiegania chorobom zakaźnym i pasożytniczym i umieć stosować je w praktyce
· znać strony świata i umieć je wyznaczyć za pomocą zmian długości cienia
· umieć szkicować uproszczone plany (pomieszczenia, szkoły, boiska)
· umieć posługiwać się planem miasta i mapą turystyczną w celu znalezienia drogi do celu
· umieć wskazywać na mapie granice Polski, jej sąsiadów, region i miejsce zamieszkania
· znać zasady właściwego zachowania na obszarach chronionych
· dostrzegać wpływ swoich działań na stan środowiska przyrodniczego.

Osiągnięcia ucznia klasy piątej

Uczeń powinien:

· umieć opisać budowę materii
· umieć określać właściwości fizyczne substancji spotykanych w życiu codziennym
· umieć wskazać różne rodzaje mieszanin obecne w najbliższym otoczeniu
· dostrzegać podstawowe rodzaje oddziaływań w życiu codziennym
· umieć wskazać skutki podstawowych rodzajów oddziaływań
· umieć zaplanować i przeprowadzić doświadczenia (np.: wykazujące odbicie i załamanie światła, wykazujące negatywny wpływ zanieczyszczeń na organizm roślinny)
· umieć określić znaczenie wody dla organizmów
· umieć wykonać proste preparaty mikroskopowe, znać budowę komórki roślinnej
· umieć wymienić główne tkanki roślinne oraz wskazać ich funkcje
· umieć scharakteryzować warunki życia w jeziorze
· umieć scharakteryzować poznane rośliny pod kątem przystosowania budowy morfologicznej do warunków środowiska
· umieć wymienić organy roślinne i wykazać ich przystosowania do pełnionych funkcji
· umieć wykazać przyrodnicze i gospodarcze znaczenie grzybów i roślin
· rozpoznawać pospolite gatunki grzybów i roślin, odróżniać grzyby jadalne od trujących
· dostrzegać zróżnicowanie, bogactwo i piękno świata roślin
· umieć wymienić źródła zanieczyszczeń wód (w tym Morza Bałtyckiego) i ich skutki
dostrzegać zróżnicowanie krajobrazowe Polski
· umieć wymienić charakterystyczne cechy krajobrazu gór, wyżyn i nizin oraz porównać je z krajobrazem swojego regionu zamieszkania
· opisać główne cechy środowiska przyrodniczego wybranego regionu na podstawie różnych źródeł informacji (ilustracje, mapy tematyczne itp.)

Osiągnięcia ucznia klasy szóstej

Uczeń powinien:

· umieć scharakteryzować Ziemię jako planetę oraz umieścić jej miejsce we Wszechświecie
· umieć wykazać istnienie grawitacji i pola magnetycznego Ziemi
· umieć wyjaśnić znaczenie odkryć i badań naukowych w przeszłości i obecnie
· umieć wskazywać na mapie świata oceany i kontynenty
· umieć opisać warunki życia w jeziorze i morzu
· rozpoznawać pospolite zwierzęta żyjące w jeziorze i w morzu
· umieć wskazać przykłady przystosowań organizmów wodnych do środowiska
· umieć opisać przyrodnicze znaczenie oceanów
· dostrzegać zróżnicowanie klimatyczne Europy oraz wyjaśnić jego przyczyny
· umieć wyszukiwać informacje o dowolnym regionie Świata w różnych źródłach
· umieć wykazać zróżnicowanie środowisk lądowych i wodnych w naszej strefie
klimatyczno-roślinnej
· rozpoznawać pospolite gatunki zwierząt żyjących na łące i w lesie
· znać budowę komórki zwierzęcej oraz budowę i funkcje wybranych tkanek
· umieć podać główne cechy poznanych zwierząt pod kątem przystosowania ich budowy zewnętrznej do trybu życia
· umieć graficznie przedstawić zależności pokarmowe w morzu, jeziorze, na łące i w lesie
· umieć wyjaśnić znaczenie zwierząt w przyrodzie i gospodarce człowieka
· dostrzegać różnorodność, bogactwo i piękno świata zwierząt
· umieć wykazać zróżnicowanie klimatyczno – roślinne Ziemi
· umieć wykazać związki między warunkami klimatycznymi a światem roślinnym i zwierzęcym
· umieć wskazać wpływ warunków klimatycznych na sposoby gospodarowania i gęstość zaludnienia
· umieć wykazać zależności między różnymi elementarni środowiska przyrodniczego na podstawie map tematycznych
· umieć określić główne cechy środowiska przyrodniczego kontynentów
· umieć porównywać warunki przyrodnicze różnych regionów na podstawie map
tematycznych i danych statystycznych
· umieć uzasadnić wpływ codziennych czynności na stan środowiska przyrodniczego
w najbliższym otoczeniu
· umieć wyjaśnić znaczenie wiatrów i wody w przemieszczaniu zanieczyszczeń oraz przedstawić to zagadnienie w formie tekstu i schematu