Język polski

Nauczyciele:Katarzyna Organista, Anna Michalska,Joanna Janicka Szpała

 

ZASADY OCENIANIA PRACY UCZNIÓW NA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

1. Obszary aktywności oceniane na lekcjach języka polskiego : prace klasowe całogodzinne, np. w formie testów (z kształcenia literackiego i językowego); krótkie sprawdziany(kartkówki); dyktanda; recytacja; odpowiedzi ustne (w tym opowiadanie, udział w dyskusji, opis); czytanie; prace domowe; aktywność na lekcji; wszelkie prace dodatkowe; wypracowania (pisane na lekcji i w domu); znajomość lektury.

2. Każdy uczeń na ostatniej stronie zeszytu będzie w tabelce zapisywać oceny za różne formy pracy.

3. Prace klasowe przeprowadza się z większej części materiału. Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien w ciągu
dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, zgłosić się do nauczyciela przedmiotu i napisać zaległą pracę w umówionym terminie.

5. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej oraz innych sprawdzianów w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny.

6. Krótkie sprawdziany obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i nie są
zapowiadane.

7. Ocenione prace klasowe i sprawdziany są udostępnione uczniowi do wglądu. Rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzone i ocenione prace pisemne mogą
otrzymać do wglądu podczas konsultacji oraz wywiadówek.

8. Oceny prac klasowych i sprawdzianów ustalone są zgodnie z
kryteriami wymagań na poszczególne oceny według zasady :
· Ocena celująca: 100% – 95%
· Ocena bardzo dobra: 94% – 75%
· Ocena dobra: 74% – 65%
· Ocena dostateczna: 64% – 50%
· Ocena dopuszczająca: 49% – 35%

9. Kryteria ocen w dyktandach:
· Ocena celująca: 0 błędów Dwa błędy drugorzędne =
· Ocena bardzo dobra: 1 błąd = 1 błąd zasadniczy
· Ocena bardzo dobra – : 2 błędy
· Ocena dobra: 3 błędy
· Ocena dobra – : 4 błędy Trzy błędy interpunkcyjne =
· Ocena dostateczna: 5 błędów = 1 błąd zasadniczy
· Ocena dostateczna – : 6 błędów
· Ocena dopuszczająca: 7 błędów
· Ocena dopuszczająca – : 8 błędów

10. Ocenę celującą na półrocze/koniec roku otrzymuje uczeń, który: uzyskuje w konkursach polonistycznych bardzo dobre wyniki; wykonuje zadania dodatkowe (dla chętnych); w pracach pisemnych wykazuje się samodzielnością i twórczym ujęciem tematu; prace cechuje poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna; pogłębia wiedzę i umiejętności polonistyczne.

podpis ucznia                                                                                                                       podpis rodzica