Informatyka, Technika, Plastyka

Pracownia informatyczna – sala nr 27 , I piętro

Zajęcia prowadzi: – Michał Suchcicki

 

gif_komp

 

WEWNETRZNY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

 dla uczniów klas V-VI dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9

im. Gen W. Sikorskiego w Sopocie

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Zgodnie z podstawą programową (klasy 5-6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania:

 • przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną w prostych zastosowaniach praktycznych;
 • kształtowanie umiejętności korzystania z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy;
 • uwrażliwienie uczniów na zagrożenia dla ich zdrowia i rozwoju związane z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń i programów komputerowych.

JAWNOŚĆ OCEN

Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz, za ich pośrednictwem, rodziców o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ocenę.

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

Przy ustalaniu oceny nauczyciel powinien brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

w wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestniczenia

w zajęciach i zadaniach dodatkowych.

Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego

stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym potwierdzone orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty.

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

Na zajęciach z informatyki, uczeń oceniany jest w następujących obszarach:

 • aktywność w czasie zajęć – gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zleconych przez nauczyciela w trakcie zajęć;
 • stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej nauczania informatyki oraz wymagań programowych;
 • wiadomości i umiejętności, które uczeń nabył w trakcie samodzielnego zdobywania wiedzy informatycznej – w przypadku, gdy uczeń ubiega się o celującą ocenę końcową;
 • stosowanie przez ucznia języka informatycznego – terminów i pojęć w ramach przewidywanych przez program nauczania;
 • udział w konkursach i turniejach informatycznych organizowanych przez szkołę lub inne podmioty;
 • umiejętność pracy w zespole – gotowość do pomocy innym, sposób komunikowania się w grupie;
 • wyszukiwania informacji w sieci (intrenecie) i odpowiednie ich redagowanie oraz przetwarzanie;
 • umiejętność posługiwania się aplikacjami na lekcji;

 

PODSTAWY USTALANIA OCENY

Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie:

 • analizy przedstawionych do oceny samodzielnie wykonanych prac – plików komputerowych i wypełnionych ćwiczeń przedmiotowych;
 • obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć;
 • odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem.

Niedostateczna ocena uzyskana za pracę samodzielną może być poprawiona przez ucznia w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności – klasa V

 

 

CELUJĄCA

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli jego wiedza i umiejętności wykraczają poza obowiązujący program

nauczania:

• twórczo i samodzielnie wykonuje wszystkie zadania przewidziane programem oraz wykazuje operatywność w wykorzystaniu wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań trudnych, w nowych sytuacjach;

• rozwija zainteresowania i uzdolnienia, samodzielnie formułuje wnioski, które potrafi uzasadnić;

• jest zaangażowany emocjonalnie w pracę grupy, bardzo aktywny i odpowiedzialny, motywuje kolegów do pokonywania trudności, szanuje pracę innych;

• przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia;

• wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych lekcjach.

 

 

BARDZO DOBRA

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli opanował zakres wiadomości oraz umiejętności określonych

programem nauczania:

• sprawnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;

• bezbłędnie wyszczególnia elementy zestawu komputerowego;

• bezbłędnie wykonuje operacje na folderach i plikach; tworzy katalogi i podkatalogi, kopiuje i przenosi pliki

między folderami;

• samodzielnie zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach;

• bezbłędnie przekształca rysunki i ich fragmenty;

• wykorzystuje wszystkie funkcje programu graficznego przy tworzeniu własnego rysunku;

• potrafi łączyć tekst z obrazem;

• bezbłędnie wpisuje i redaguje tekst, stosuje operacje na blokach tekstu;

• tworzy i wypełnia tabelę, modyfikuje ją;

• samodzielnie korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych;

• opracowuje informacje zaczerpnięte z programów multimedialnych i sieci Internet w edytorze tekstu;

• korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji;

• zna i stosuje najważniejsze zasady netykiety;

• prezentuje inne od poznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer.

 

 

DOBRA

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli nie opanował całkowicie zakresu wiadomości oraz umiejętności określonych

programem nauczania:

• samodzielnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;

• zna elementy zestawu komputerowego;

• wykonuje operacje na folderach i plikach; korzystając z krótkich wskazówek nauczyciela;

• zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach, korzystając z niewielkiej pomocy nauczyciela;

• przekształca rysunki i ich fragmenty;

• wykorzystuje znane funkcje programu graficznego przy tworzeniu własnego rysunku;

• z niewielką pomocą nauczyciela łączy tekst z obrazem;

• wpisuje i redaguje tekst; z niewielką pomocą nauczyciela stosuje operacje na blokach tekstu;

• tworzy i wypełnia tabelę;

• samodzielnie korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych;

• opracowuje informacje zaczerpnięte z programów multimedialnych i sieci Internet w edytorze tekstu;

• korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji;

• zna i stosuje najważniejsze zasady netykiety;

• wskazuje na zastosowanie techniki komputerowej w urządzeniach innych niż omawiane na zajęciach.

 

 

DOSTATECZNA

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim

stopniu trudności:

• pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;

• umie nazwać wskazane elementy zestawu komputerowego;

• wykonuje operacje na folderach i plikach przy pomocy nauczyciela;

• zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach korzystając z pomocy nauczyciela;

• z pomocą nauczyciela przekształca rysunki i ich fragmenty;

• wykorzystuje podstawowe funkcje programu graficznego przy tworzeniu własnego rysunku;

• z pomocą nauczyciela łączy tekst z obrazem;

• wpisuje i redaguje tekst; z pomocą nauczyciela stosuje operacje na blokach tekstu;

• z niewielką pomocą nauczyciela tworzy i wypełnia tabelę;

• korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych;

• opracowuje informacje zaczerpnięte z programów multimedialnych i sieci Internet w edytorze tekstu, korzystając

z pomocy nauczyciela;

• korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji;

• zna i stosuje najważniejsze zasady netykiety;

• wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu i wskazuje na korzyści wynikające z ich zastosowania.

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli przy wydatnej pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim

stopniu trudności:

• pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;

• nazywa podstawowe elementy zestawu komputerowego;

• z pomocą nauczyciela tworzy folder;

• odczytuje wskazany dokument korzystając z pomocy nauczyciela;

• z pomocą nauczyciela przekształca rysunki;

• wykorzystuje podstawowe funkcje programu graficznego przy tworzeniu prostego rysunku;

• z pomocą nauczyciela wstawia gotowy obraz do tekstu;

• wpisuje tekst i redaguje go z dużą pomocą nauczyciela; stosuje podstawowe operacje na blokach tekstu;

• pod nadzorem nauczyciela korzysta z programów multimedialnych;

• przegląda stronę internetową o podanym adresie;

• wymienia zastosowanie komputera w najbliższym środowisku.

 

 

NIEDOSTATECZNA

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nawet przy pomocy nauczyciela nie próbuje rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.

 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności – klasa VI

 

 

 

CELUJĄCA

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli jego wiedza i umiejętności wykraczają poza obowiązujący program

nauczania:

• twórczo i samodzielnie wykonuje wszystkie zadania przewidziane programem oraz wykazuje operatywność w wykorzystaniu wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań trudnych, w nowych sytuacjach;

• rozwija zainteresowania i uzdolnienia, samodzielnie formułuje wnioski, które potrafi uzasadnić;

• jest zaangażowany emocjonalnie w pracę grupy, bardzo aktywny i odpowiedzialny, motywuje kolegów do pokonywania trudności, szanuje pracę innych;

• przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia;

• wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych lekcjach.

 

 

BARDZO DOBRA

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli opanował zakres wiadomości oraz umiejętności określonych

programem nauczania:

• sprawnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;

• bezbłędnie wyszczególnia elementy zestawu komputerowego;

• bezbłędnie wykonuje operacje na folderach i plikach; tworzy katalogi i podkatalogi, kopiuje i przenosi pliki

między folderami;

• samodzielnie zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach;

• bezbłędnie przekształca rysunki i ich fragmenty;

• potrafi łączyć tekst z obrazem;

• bezbłędnie wpisuje i redaguje tekst, stosuje operacje na blokach tekstu;

• bezbłędnie umieszcza tekst w kolumnach;

• wprowadza i formatuje dane w arkuszu kalkulacyjnym;

• potrafi zaplanować obliczenia w arkuszu, wykorzystując do tego for muły;

• tworzy różne rodzaje wykresów dla danych z tabeli;

• przygotowuje prezentację na zaproponowany przez siebie temat;

• opracowuje informacje zaczerpnięte z sieci Internet w edytorze tekstu;

• korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji;

• zna i stosuje najważniejsze zasady netykiety;

• potrafi założyć własne konto e-mailowe i samodzielnie wysłać pocztą elektroniczną list z załącznikiem;

• prezentuje inne od poznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer.

 

 

DOBRA

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli nie opanował całkowicie zakresu wiadomości oraz umiejętności określonych

programem nauczania:

• samodzielnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;

• zna elementy zestawu komputerowego;

• wykonuje operacje na folderach i plikach; korzystając z krótkich wskazówek nauczyciela;

• zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach, korzystając z niewielkiej pomocy nauczyciela;

• przekształca rysunki i ich fragmenty;

• z niewielką pomocą nauczyciela łączy tekst z obrazem;

• wpisuje i redaguje tekst; z niewielką pomocą nauczyciela stosuje operacje na blokach tekstu;

• umieszcza tekst w kolumnach;

• wprowadza i formatuje dane w arkuszu kalkulacyjnym;

• przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonuje obliczenia w arkuszu, wykorzystując do tego formuły;

• tworzy wykres dla danych z tabeli;

• przygotowuje prezentację na zaproponowany przez siebie temat;

• opracowuje informacje zaczerpnięte z sieci Internet w edytorze tekstu;

• korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji;

• zna i stosuje najważniejsze zasady netykiety;

• potrafi założyć własne konto e-mailowe i wysłać pocztą elektroniczną list z załącznikiem korzystając przy tym

z niewielkiej pomocy nauczyciela;

• wskazuje na zastosowanie techniki komputerowej w urządzeniach innych niż omawiane na zajęciach.

 

 

DOSTATECZNA

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim

stopniu trudności:

• pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;

• umie nazwać wskazane elementy zestawu komputerowego;

• wykonuje operacje na folderach i plikach przy pomocy nauczyciela;

• zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach korzystając z pomocy nauczyciela;

• z pomocą nauczyciela przekształca rysunki i ich fragmenty;

• z pomocą nauczyciela łączy tekst z obrazem;

• wpisuje i redaguje tekst; z pomocą nauczyciela stosuje operacje na blokach tekstu;

• z niewielką pomocą nauczyciela umieszcza tekst w kolumnach;

• wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego;

• z pomocą nauczyciela wykonuje obliczenia w arkuszu;

• tworzy wykres dla danych z tabeli, korzystając z pomocy nauczyciela;

• z pomocą nauczyciela przygotowuje prezentację na określony temat;

• opracowuje informacje zaczerpnięte z sieci Internet w edytorze tekstu, korzystając z pomocy nauczyciela;

• korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji;

• zna i stosuje najważniejsze zasady netykiety;

• potrafi założyć własne konto e-mailowe i wysłać pocztą elektroniczną list korzystając z pomocy nauczyciela;

• wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu i wskazuje na korzyści wynikające z ich zastosowania.

 

 

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli przy wydatnej pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim

stopniu trudności:

• pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;

• nazywa podstawowe elementy zestawu komputerowego;

• z pomocą nauczyciela tworzy folder;

• odczytuje wskazany dokument korzystając z pomocy nauczyciela;

• z pomocą nauczyciela przekształca rysunki;

• z pomocą nauczyciela wstawia gotowy obraz do tekstu;

• wpisuje tekst i redaguje go z dużą pomocą nauczyciela; stosuje podstawowe operacje na blokach tekstu;

• z pomocą nauczyciela umieszcza tekst w kolumnach;

• z dużą pomocą nauczyciela wypełnia komórki arkusza liczbami i napisami oraz wykonuje na wprowadzonych danych najprostsze operacje (np. sumowanie);

• tworzy wykres dla danych z arkusza, korzystając z pomocy nauczyciela;

• z pomocą nauczyciela przygotowuje schematyczną prezentację na określony temat;

• przegląda stronę internetową o podanym adresie;

• wymienia zastosowanie komputera w najbliższym środowisku.

 

 

NIEDOSTATECZNA

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nawet przy pomocy nauczyciela nie próbuje rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.