Koniec roku szkolnego …

Klasy VI – wtorek 21.06.2011 r. godz. 10.00.

Klasy I – V środa  22.06.2011 r. godz. 09.00.