BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Szkoła Podstawowa nr 9 w Sopocie - Logo
Logo BIP

Szkoła Podstawowa nr 9 w Sopocie

Szkoła Podstawowa nr 9 w Sopocie - Logo

Strona główna BIP

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) – informujemy, że:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Kategoria Opis
Administrator Danych Osobowych Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. gen. W. Sikorskiego w Sopocie
ul. O. Kolberga 15, 81-881 Sopot
email: sp9@sp9.edu.pl / telefon 58 551 90 96
Inspektor Ochrony Danych Sabina Baczyńska, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot – pokój nr 9
email: rodo@ckusopot.pl / tel. 58 551 00 11 wew. 46
Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny wobec słuchaczy i kursantów:
  • działalność edukacyjna dorosłych w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej
  • kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz na innych formach szkolnych i pozaszkolnych, dokształcanie i aktywizacja osób starszych (UTW)
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – rekrutacja, ewidencje, egzaminy, świadectwa ukończenia nauki, praktyki zawodowe
  • prowadzenie kart bibliotecznych
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadkach realizacji umowy
 • Art. 9 ust. 2 lit. b RODO – realizacja obowiązków i praw pracodawcy wobec osób zatrudnionych
 • W pozostałych przypadkach Twoje dane będą przetwarzane po wyrażeniu zgody, np. fotografowanie, filmowanie, realizacja projektów, udostępnianie prac autorskich.
Planowany okres przechowywania danych Tak długo jak wymagają tego przepisy prawa (Instrukcja kancelaryjna i archiwalna) lub tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania, np. okres przedawnienia roszczeń, realizacja projektu.
Twoje prawa Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • przeniesienia swoich danych do innego administratora
 • cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
Udostępnianie danych innym podmiotom Udostępniamy pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa. Przykłady takich instytucji: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta Sopot, Policja.
Przekazywanie danych do państw trzecich Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Powierzanie przetwarzania danych Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko na podstawie pisemnej umowy powierzenia.
Profilowanie Osoba, której dane dotyczą, nie podlega profilowaniu.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

Słowniczek :

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016, które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzanie obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
 2. DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.
 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – zestaw operacji wykonanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:
  zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. ORGAN NADZORCZY – właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, fax 22 531 03 01, infolinia telefon – 606-950-000.
 5. PROFILOWANIE – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych polegająca na selekcji osób np. pod względem jego preferencji, zainteresowań, zachowań, lokalizacji.

Rejestr zmian

Opublikował(a): Leszek Chojnicki

Ostatnia zmiana: 16 maja, 2024 07:12

Wcześniejsze wersje

  Wykonanie: Nautil