Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

RUSZAJĄ ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ 🙂

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sopotu wraz z Załącznikiem nr 1, 2.

  • Zarządzenie Nr 54/2019 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego wraz z załącznikiem nr 1, 2 [pobierz plik]

1. Do szkoły podstawowej przyjmowane są:

  • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
  • w procesie rekrutacji – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Oświatowe Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno -pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.


WNIOSEK PRZYJĘCIA DO SZKOŁY (DO KLAS II – VIII)