Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

RUSZAJĄ ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

W związku Z rozpoczęciem rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sopotu wraz z Załącznikiem nr 1.

1. Do szkoły podstawowej przyjmowane są:

  • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
  • w procesie rekrutacji – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Oświatowe Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3. Terminy:

rodzaj czynności termin w postępowaniu rekrutacyjnym termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2018 – 27.04.2017 godz. 15:00 22.05.2018 – 04.06.2018 godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18.05.2018 godz. 12:00 11.06.2018 godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22.05.2018 godz. 12:00 28.06.2018 godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, o ile szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami ————————– 29.08.2018 godz. 12:00

WNIOSEK PRZYJĘCIA DO SZKOŁY (DO KLAS II – VIII)